Hem2019-01-04T14:38:40+00:00

Mobil webbtjänst för kontroll och uppföljning av din verksamhet

LOGGA IN
DEMO

Skaffa E-sia system som ett stöd till ditt kontroll- och uppföljningsarbete för:

Service
Krisplan
Arbetsmiljö
Brandsäkerhet
Miljö- & kvalitetsledning
Livsmedelssäkerhet
Olika standarder (ISO, FSSC, etc.)

Vi bygger trygghet

E-sia system är anpassningsbart från enskilda företag till stora koncerner. Webbtjänsten erbjuder en palett av smarta systemverktyg med text, dokumenterings– och påminnelsefunktioner som ett hjälpmedel för verksamheten att efterleva gällande lagkrav och standarder på ett enkelt och tryggt sätt.

Reducerar system och kostnader

E-sia system kan enkelt länka samman flera typer av rutinstöd (för kravuppfyllan av lagar eller standarder) för att slippa användningen av flera typer av gränssnitt. E-sia system hjälper på så vis till att minska antalet komplexa datasystem som bara stjäl tid. E-sia system blir en effektivt hjälpmedel till att reducera kostnader för drift, system, konsulter och revision. Webbtjänsten förenklar också administrativt arbete som minskar risken att kritisk information hanteras felaktigt.

HÅLLBAR SÄKERHET & SYSTEMUTVECKLING

E-sia system är anpassade för användning av alla enheter som har en webbläsare. Den är utvecklat till en modern objektbaserad plattform som är robust med hög säkerhetsnivå.

E-sia system är ett egenutvecklat system, där systemdriften sker på virtuella servrar. Den har funktion för säker inloggning med flera behörighetsnivåer som tillämpar flera typer av säkerhetsprotokoll för intrångsskydd.

Vårt system tillämpar databasseparering och kryptering av data för att kunna skydda medborgarnas rättigheter gällande EU nya lagstiftning (GDPR). GDPR berör alla verksam-heter som behandlar personuppgifter.

Wennstrom gruppen har ett återförsäljarnätverk som använder sig av webbtjänsten E-sia system för att flytta sina tjänster för övervaknings– lednings och egenkontroll från pärm till skärm.

Kontakt

För ytterligare information kontakta oss på:

Wennstrom flow Control AB
Tel. +46 8 661 60 80

E-sia AB
Besöksadress: Byängsgränd 22, våning 7
120 40 Årsta, Sverige

E-post: info@esiasystem.com

E-sia system gör kontroll och uppföljningsarbetet tillgänglig via dator, platta eller mobil, oavsett var du befinner dig. På ett enkelt sätt når du verksamhetens rutiner, checklistor och avvikelser etc. – 24/7.

Service

Tjänster är främst associerats med stödfunktioner som utförs av personer som inte är anställda av mottagaren utan erbjuds i en leverantör-kund-relation. Tjänst kan innefatta support (helpdesk) av produkter och rådgivning eller levereras av produkter eller service av produkter funktionsfel.
Bra service är att få kontakt med någon som är insatt i kundens fråga som på ett vänligt sätt ge råd och tips med tydliga, enkla och förståeliga svar på hur kundens ärende hanteras i vad kunden förväntar sig med realistiska besked om tidsåtgång, arbetsinsats och betalning. Servicen ska sedan utförs på ett professionellt och snabbt sätt med fokus på lösningar.

För att man som företag ska kunna uppnå en hög servicenivå på sina produkter och tjänster krävs det användarvänliga och transparenta ledningssystem. Helpdesk och servicepersonal bör ha transparenta digitala realtidsstöd för att kunna möta upp kundkraven på service och funktionsfel. Båda är beroende av rutiner, manualer och åtgärdschecklistor som stödverktyg i sitt kontroll- och uppföljningsarbete.

 

Sociala medier och nyhetsrapportering på nätet gör att krisförlopp idag går mycket snabbare än tidigare. Med en digital krisplan får kristeamet en chans att agera i tid och minska risken att hamna i ett mediedrev. Prepensa Alert är ett webbaserat system som gör krisplanen tillgänglig för kristeamet via dator, platta eller mobil, oavsett var de befinner sig. På ett enkelt sätt nås åtgärdsplaner, checklistor, kontaktinformation till intressenter och förberedda budskap – 24/7.

Krisarbete

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”första hjälpen och krisstöd” finns det regler om krishantering på arbetsplatser. Enligt föreskriften måste det finnas i förväg bestämda rutiner för vem som ska göra vad vid en krissituation. Rutinerna bör finnas nedskrivna och kopplade till en krishanteringspolicy. Den som har ansvar för vissa åtgärder i en krissituation ska ha resurser, utbildning, rutin, kontroll- och uppföljningsstöd för att klara uppgiften. I en krissituation ska beredskapsplaner träda i kraft och den drabbade ska få hjälp. Det är arbetsledningen eller dess kristeam som ansvarar för att genomföra stödinsatser efter chockartade händelser. Sådana händelser kan beröra:

• kriser som riskerar att allvarligt skada organisationen varumärke eller förtroendet.
• kriser orsakade av större utbrott av smittsamma sjukdomar eller industriolyckor eller dödsfall.
• kriser efter naturkatastrofer, till exempel extrema väderförhållanden och översvämningar.
• Kriser vid kontaminering av grundläggande nyttigheter som livsmedel och dricksvatten eller stora förgiftningsolyckor.
• infrastrukturkriser såsom stora transportolyckor, partiella sammanbrott i elförsörjning eller telekommunikationssystemen.
• kriser efter attentat på vitala försörjningssystem, genom spridning av radioaktivt, kemiskt eller biologiskt material, eller på centrala samhällsorgan
• kriser vid terrorattack.

E-sia system gör kontroll och uppföljningsarbetet tillgänglig via dator, platta eller mobil, oavsett var du befinner dig. På ett enkelt sätt når du verksamhetens rutiner, checklistor och avvikelser etc. – 24/7.

Arbetsmiljöarbete

Enligt svensk arbetsmiljölag skall det på varje arbetsplats bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ska vara en naturlig del av verksamheten. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.
För att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska det upprättas rutin och dokumentationsstöd för verksamheten i syfte att kunna efterleva gällande lagkrav.

Riskbedömning

Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade. Därför göra man riskbedömningar. I samband med bedömningarna görs en prioritering av vilka risker som är viktigast att åtgärda och hur de ska hanteras. För att kunna följa upp riskbedömningarna ska de dokumenteras skriftligt och kontinuerligt uppdateras.

Rutin- och dokumentationsstöd

När riskbedömningen är klar utformas rutiner för hur arbetet ska gå till, till exempel hur maskiner ska underhållas, hur psykisk ohälsa ska hanteras och hur rehabiliteringsarbete ska genomföras etc. Om företaget har fler än nio medarbetare ska rutinerna dokumenteras.
Arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och uppdateras utifrån resultatet. Olyckor och tillbud ska alltid utredas och anmälas. Riskbedömningar och instruktioner för allvarliga tillbud ska dokumenteras skriftligt och handlingsplaner ska upprättas av alla företag.

Skyddsrond

Skyddsronder är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska genomföras med jämna mellanrum. Vid en skyddsrond går man igenom verksamheten på arbetsplatsen. Skyddsronder ska alltid dokumenteras. I handlingsplanen ska det även stå vad som ska förbättras, när det ska ske och vem som ansvarar för det.

Arbetsmiljöpolicy

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att alla företag med anställd personal oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå. Om företaget har tio eller fler arbetstagare ska policyn dokumenteras. I små företag kan handlingsplanen fungera som arbetsmiljöpolicydokument.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

SBA är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor, där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Det räcker inte bara med att upprätta dokument för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Inom verksamheten bör det finnas en utsedd brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.
Dokumentationen är ett hjälpmedel och en kunskapskälla som används för styrning och vägledning av det systematiska och kontinuerliga brandskyddsarbetet. Här är en sammanfattning av vad dokumentationen skall innehålla:

• Beskrivning av byggnader och verksamhet med dess förutsättningar och risker ur ett brand- och utrymningsperspektiv.
• Brandskyddsregler. (Vad gäller för levande ljus, heta arbeten, tobaksrökning mm)
• Ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjare.
• Organisation och instruktioner för såväl det förebyggande arbetet som vid uppkommen incident/brand/utrymning.
• Rutiner för information till hantverkare och besökare där det är nödvändigt.
• Plan för utbildningar, övningar, underhåll av brandskyddsobjekt (till exempel rökluckor och släckare) och kontrollronder.
• Genomförda utbildningar, övningar och revisioner av SBA.
• Ritningar över risker och tekniska brandskyddsobjekt.
• Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten och som påverkar brandskyddet bör framgå av dokumentationen.

ISO 14001: utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av verksamheter. Ett miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001 bygger på en process som bland annat innehåller planering, genomförande, uppföljning samt åtgärder för kontinuerlig förbättring av en organisations miljöarbete. Miljöledningssystemet är en samling av rutiner och dokumentering för en organisations policyer, mål, rutiner, instruktioner, mallar och journaler rörande miljöområdet.

 

E-sia system gör kontroll och uppföljningsarbetet tillgänglig via dator, platta eller mobil, oavsett var du befinner dig. På ett enkelt sätt når du verksamhetens rutiner, checklistor och avvikelser etc. – 24/7.

Livsmedelssäkerhet

För att få öppna och driva ett livsmedelsföretag (Industri, butik, kök, restaurang etc.) måste verksamheten bli registrerad och godkänd som livsmedelsanläggning.  Företaget ska visa att lokalen uppfyller alla gällande lagkrav och att man genomför ett rutin- och kontrollarbetet för livsmedelssäkerhet. Det yttersta ansvaret för livsmedelssäkerheten ligger alltid på företagets högsta ledning. Den ansvarige kan delegera arbetsuppgifter men inte ansvaret.

Företaget måste ha rutiner som är anpassade efter hur deras verksamhet ser ut. De måste följa sina rutiner och genomföra dokumentation för att kunna bevisa att de följer gällande lagar. Livsmedelssäkerhet handlar om hur man har kontrollerar att hygien, temperatur och tid, mikrobiologi och kemi etc. verkligen efterlevs enligt gällande lagkrav.

Med stöd av HACCP principerna görs en faroanalys som egentligen är argument till hur rutinerna och dokumentation ska utformas och struktureras. Med hjälp av faroanalysen kan rutiner och dokumentation anpassas efter dina förutsättningar för att kunna arbeta med livsmedel på ett säkert sätt, vilka råvaror du använder och hur mycket kunskap din personal behöver osv.

Rutinerna och dokumentation ska skrivas som en manual där personal och myndighet på ett begripligt sätt kan gå in och se hur arbetsplatsen arbetar med olika typer av hantering som är kopplade till livsmedelssäkerhet.

E-sia system gör kontroll och uppföljningsarbetet tillgänglig via dator, platta eller mobil, oavsett var du befinner dig. På ett enkelt sätt når du verksamhetens rutiner, checklistor och avvikelser etc. – 24/7.

ISO-serien

ISO bygger på att uppnå ständiga förbättringar inom verksamheten. ISO består av fristående eller sammanbundna system som hjälper företag att uppfylla till exempel kvalitets-, arbetsmiljö-, säkerhets- eller IT-området etc. Meningen med ISO certifieringar är att den ska kunna bevisa att företag uppfyller de krav som de olika standarderna ställer. Beroende på företagets storlek och verksamhet skiftar komplexiteten och omfattningen av dokumentation.

ISO 9000-serien

En grundtanke i ISO 9000-serien är att det ska gå att hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten, till exempel genom att spåra orsaken till olika fel som uppstår för att kunna följa upp dem. En annan genomgående del är att kontinuerligt utveckla organisationens metod- och processarbete. Ledningssystemen kan omfatta fasta rutiner och dokumentering eller att organisationen lagrar och kommunicerar information på ett effektivt sätt. Att ledningssystemet fungerar över tid säkerställs genom regelbundna revisioner som utförs av certifieringsorganet kompletterat med egna internrevisioner.

ISO 9001: bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader och öka kvalitén. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer som en kvalitetsreferens i upphandlingsförfaranden.

ISO 14000-serien

ISO 14000 är en serie internationella standarder som ett företag eller organisation kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. Ett sådant system omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete. Utöver kravstandarden innehåller ISO 14000-serien också vägledningsstandarder inom områdena: livscykelanalys, miljöanpassad produktutveckling, miljömärkning och miljödeklaration, miljökommunikation, utvärdering av miljöprestanda, revision av miljöledningssystem och mätning och rapportering av växthusgasutsläpp.

ISO 14001: utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av verksamheter. Ett miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001 bygger på en process som bland annat innehåller planering, genomförande, uppföljning samt åtgärder för kontinuerlig förbättring av en organisations miljöarbete. Miljöledningssystemet är en samling av rutiner och dokumentering för en organisations policyer, mål, rutiner, instruktioner, mallar och journaler rörande miljöområdet.

ISO 22000

ISO 22000: är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin. Arbetet bygger på de internationellt accepterade HACCP-principerna. Certifieringen innebär även att spårbarheten säkras framåt och bakåt i livsmedelskedjan. Genom systematiserad styrning, bättre processer och minskning av fel i produktionen ökas effektiviteten. Ett ledningssystem enligt ISO 22000 är accepterat i de flesta livsmedelsrelaterade branscher i mer än 40 länder. Certifieringen medför också att verksamheten styrs med ett systematiskt perspektiv istället för ett produktorienterat perspektiv. Med ett system som är ISO 22000-certifierat kan ett företag bygga upp ett förtroende för sin verksamhet och för sina produkter och tjänster.